čtvrtek 1. května 2014

KESHE FOUNDATION - ALL YOU NEED IN ONE - USE IT WISELY


 

Please distribute this file far and wide, so it cannot be suppressed!

The content of USB stick of 2012 has been released to public by Taiwanese KF group
We have been informed by the Taiwanese Keshe Foundation group, according to our request, that they have today released the full contents of the USB stick given to governments of the world in 2012, which has been given to them by their government.

The content of the USB stick was released to selected people around the world as per our wish today first that it could not be blocked by others.

From today the knowledge for production of free food, health systems, materials, energy and motion is fully given and delivered to human race, unconditionally and as gift from us to humanity.

We hope now this stops all the wars and conflicts as now you have enough to create enough food, energy, motion, all materials and keep the man healthy through the health patents released anywhere in the universe, which has never been disclosed before.

Now we are not the only group or organisation, which through simple systems can save the life of the man from any illness on this planet and beyond.

Now you can help yourselves with all your medical, food, materials, motion and energy which you might need through development of these simple systems.

Our mission is complete.

Through our workshops we will teach you all the methods of the production and use of all systems.

Now the health program of the Foundation through the patents which have not been disclosed before, through the release of the USB stick content by Taiwanese government to public, NOW they have become the world population intellectual right property.

We thank the government of Taiwan and the honesty of the Keshe Foundation team in this country for sharing their gained information with the rest of humanity.

This link has been provided by Taiwanese Keshe Foundation group for all the content of the USB stick.

https://onedrive.live.com/?cid=bf45c...FAmO1xmRy2YY2Y


The data can be open by WinRAR or Win ZIP.

We advise you to spread this documents as fast as you can to as many people and groups that the human-race starts the new cycle of developments all together on equal opportunity.

I thank all our supporters around the world and hope you find peace and prosperity with this disclosure.

Please do not forget that these documents carries the world peace treaty paper, Sign yourself to it, that you never use this new knowledge to harm no one and use the information and technologies within these patents and blue prints and what to be gained from them, for peace and prosperous society for human-race and those beyond the boundaries of this planet.

M T Keshe

CZ TRANSLATION - CZ PŘEKLAD

!!! Obsah USB flash disku z 2012 byl uvolněn pro veřejnost Tchaj - wanskou skupinou Keshe Foundation !!!

http://www.uloz.to/xhsSHDPv/keshe-org-patenty-2014-rar

Byli jsme informovaní tajwanskou skupinou Keshe Foundation na základě naší žásosti, že dnes uvilnili plný obsah USB disku předaného vládám v roce 2012, který jim dala jejich vláda.


Obsah USB disku byl uvolněn pro vybrané lidi na celém světě, jak si přejeme,aby šíření nemohlo být zablokováno jinými.Výroba potravin zdarma, zdravotní systémy, materiály, energie a cestování jsouode dnesška v plném rozsahu předány lidské rase, jako náš nepodmínečný darlidství.

Nyní doufáme, že to zastaví všechny války, konflikty, jelikož nyní máte dost k tomu, abyste vytvořili dostatek jídla, energie, materiálů, mohli cestovat a udržet lidstvo zdravé prostřednictvím metod, platných kdekoli ve vesmíru, které nikdy předtím nebyly odhaleny.
Nyní již nejsme jedinou organizací, která může prostřednictvím jednoduchých systémů chránit život člověka od nemocí na této planetě a mimo ni.

Nyní si již můžete pomáhat sami prostřednictvím těchto léků, potravin, materiálů, energie, kterou byste mohli potřebovat během vývoje těchto jednoduchých systémů.

Naše poslání je dokončeno!!!

Budeme vás učit prostřednictvím našich seminářů všem těmto metodám výroby a použití našich systémů.

Program péče o zdraví Nadace, která vlastní patenty, které nikdy předtím nebyly zveřejněny, prostřednictvím zveřejnění tohoto USB disku Tajwanskou vládou , stává se nyní intelektuálním vlastnictvím světové populace.

Děkujeme tajwanské vládě a poctivosti týmu KF této země za sdílení nabytých informací s celým lidstvem.

Tento link byl poskytnut Tajwanskou skupinou Keshe Foundation pro stažení celého obsahu USB disku.

https://onedrive.live.com/?cid=bf45c.. ...FAMO1XMRY2YY2Y

Data jsou dostupná dekomprimací WinRARem nebo ZIPem.
Doporučujeme Vám, abyste rozšířili tyto dokumentytak rychle, jak jenom můžete všem možným lidem
a skupinám, takže lidská rasa bude mít možnost začít nový cyklus vývoje, všichni dohromady s rovnou příležitostí !!!

Děkuji všem našim podporovatelům všude na světě a doufám, že tímto odhalením najdete mír a blahobyt.

Prosím, nezapomeňte, že tyto dokumenty mají charakter světové mírové smlouvy, podepište se pod ni, s tím, že nikdy nepoužijete nové znalosti ke škodě kohokoli a budete používat informace a technologie v těchto matentech a matricích a také ty, které by z nich mohli být odvozeny, pouze pro tvoření mírové společnosti, pro lidskou rasu a pro ty, kteří jsou za hranicemi této planety.

M T Keshe

…………………………

Objev badatele Davida Allena LaPoint potvrzuje platnost Kesheho koncepce plazmaticko-magnetických polí ve vesmíru. Přikládáme video k pochopení LaPointovy aparatury - je to vlastně upravená televizní obrazovka bez stínítka (zobrazovací masky), ve které pouze umístil do cesty elektronovému paprsku tzv. Magnetické misky, mezi nimiž pak vznikne plazmová koule. Video s objevem Davida LaPoint naleznete na:
http://www.uloz.to/xVUCMXW/david-lapoint-novy-objev-potvrzuje-koncepci-keshe-avi
http://www.stream.cz/uservideo/788741-david-lapoint-dalsi-badatel-objevil-novy-zdroj-energie

 
Badatel David Allen LaPoint zveřejnil svůj objev, který otřásá veškerými základy fyzikálních a astrofyzikálních teorií a potvrzuje platnost Kesheho koncepce plazmaticko-magnetických polí ve vesmíru. Používá k tomu dávno známou Katodovou trubici, která bývala základem výroby televizních obrazovek a monitorů (u nás TESLA v Rožnově pod Radhoštěm). Pouze umístil do cesty elektronovému paprsku tzv. Magnetické misky, mezi nimiž pak vznikne plazmová koule - Slunce o průměru 100 mm, které je obklopeno rovníkovým plasmovým diskem o průměru 300 mm. Z tohoto "Slunce" lze odebírat energii pro vlastní potřebu.
Svůj objev nazývá "Primer Fields" - Základní pole. Celý objev je vysvětlen v tomto videu - bohužel zatím jen v angličtině, ale i tak lze z tohoto videa vše pochopit. Vysvětlení jeho objevu a konstrukce v češtině naleznete na:
http://www.stream.cz/uservideo/788770-david-lapoint-vysvetleni-jeho-objevu-a-konstrukce-zarizeni

a nebo zde na uloz.to:
http://www.uloz.to/xGcbYkS/david-lapoint-vysvetleni-objevu-potvrzuje-koncepci-keshe-avi